De Hedy d’Ancona-prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. Het kan gaan om nieuwbouw, herbestemming, renovatie of om een gebiedsontwikkeling van een ensemble van gebouwen, waarvan minimaal één gebouw is voltooid. Iedereen kan een project voordragen: opdrachtgevers, ontwerpers, initiatiefnemers, zorgprofessionals, corporaties, ontwikkelaars, zorgondernemers, gemeenten, gebruikers.

Doelstelling 2014
De Hedy d’Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur heeft als doelstelling bekendheid te geven aan voorbeeldige architectuur in de zorgsector bij alle betrokken partijen: opdrachtgevers, architecten, zorgprofessionals, overheden, gebruikers en ontwerponderwijs.

Door de introductie van marktwerking in de zorg ontstaat meer differentiatie in vraag en aanbod. Opdrachtgevers ontwikkelen strategieën om zorgconcepten en huisvesting op elkaar af te stemmen. Het is daarom van groot belang dat kwalitatief hoogwaardige architectuur binnen de zorgsector op de agenda komt te staan. Dit stelt nieuwe eisen aan de kwaliteit van het opdrachtgeverschap. Ook het ambitieniveau van ontwerpers wordt op de proef gesteld. Voor visionaire architectuur, innovatieve zorgconcepten en gevarieerde interieurs is samenwerking in multidisciplinaire teams onvermijdelijk.

Nu het scheiden van wonen en zorg door het huidige kabinet met kracht wordt ingezet, zijn ideeën voor innovatieve, veilige huisvesting voor mensen met (zich ontwikkelende) zorgvragen steeds meer actueel. Om innovaties te bevorderen stellen we deze editie open voor niet-conventionele opdrachtgevers die eigen initiatief tonen.

Hedy d'Ancona
De prijs draagt de naam van Hedy d'Ancona, die als minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (1989-1994) verantwoordelijk was voor het opzetten van het succesvolle rijksarchitectuurbeleid. Zij is ruim vijfentwintig jaar actief betrokken bij het bouwen voor de zorgsector.

Vorige edities
In 2010 en 2012 is de Hedy d’Ancona-prijs, bestemd voor een excellent zorgproject, voor de eerste en tweede maal uitgereikt. De prijs is geen doel op zich, maar een middel om aandacht te vragen voor de mogelijkheden om de omgeving van mensen die zorg ontvangen en verlenen aanzienlijk te verbeteren.